Stuff for Seniors

Homeworks, Projects, etc.

Reminders for June 30 June 28, 2008

Filed under: Homeworks — seniorsass @ 10:32 pm
Tags: , , , ,

Math – test on graphing the trigonometric functions (2 graphs per function; 12 graphs in all, 120 points total [?])

MAPEH – song

Research – guide questions for “The Great Global Warming Swindle”

Adv. Chem – group activity

Filipino – Bigyan ng kahulugan at gamitin sa pangungusap (notebook)

Wa ko’y sure sa spelling

  1. kapos-kapalaran
  2. dinudusta-dusta
  3. pantay-pantay
  4. isinasadlak
  5. panambitan
  6. managana
  7. sumusulyap
  8. makyat

– Pumili ng editoryal sa pahayagan tungkol sa suliraning hinaharap ng bansa at bigyan ng reaksyon (2-3 paragraphs) (not computerized)

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s