Stuff for Seniors

Homeworks, Projects, etc.

Reminders for June 30 June 28, 2008

Filed under: Homeworks — seniorsass @ 10:32 pm
Tags: , , , ,

Math – test on graphing the trigonometric functions (2 graphs per function; 12 graphs in all, 120 points total [?])

MAPEH – song

Research – guide questions for “The Great Global Warming Swindle”

Adv. Chem – group activity

Filipino – Bigyan ng kahulugan at gamitin sa pangungusap (notebook)

Wa ko’y sure sa spelling

 1. kapos-kapalaran
 2. dinudusta-dusta
 3. pantay-pantay
 4. isinasadlak
 5. panambitan
 6. managana
 7. sumusulyap
 8. makyat

– Pumili ng editoryal sa pahayagan tungkol sa suliraning hinaharap ng bansa at bigyan ng reaksyon (2-3 paragraphs) (not computerized)

 

How to Extract a Song from Youtube (Or Other Sites)

Filed under: Miscellaneous,Projects — seniorsass @ 10:20 pm
Tags: , , , , , , ,

Might help with our MAPEH project.

Source: http://broodsphilosophy.wordpress.com/2006/12/18/how-to-extract-a-song-from-youtube-or-other-video-sites/

Step 1 – Downloading the video

 1. If you don’t have Firefox go get it here, and install it.
 2. Install the DownloadHelper extension – using Firefox go to the bottom of that page, and click Install now.
 3. After installing you need to restart Firefox to continue. After the restart you will have a new button on the toolbar, looking like a little person.
 4. Go to the YouTube page from which you want to download the video (in this case here). Note you can use this extension to download flv files from other video sites (like Google Video) too.
 5. The person on the toolbar icon will start to rotate. Click on the arrow beside it, and click on the first choice. The flash file containing the video will start to download. (click Ctrl+J to open the download window if it doesn’t open automatically)
 6. When the download is finished, right click on the downloaded file, and choose “Open Containing Folder”. There you should have the flash (flv) file. Copy it to the Desktop.

Step 2 – Extracting the music

 1. Download the AoA Audio Extractor 1.1 (it is free)
 2. Install it, and start it.
 3. Once the program starts, click the “Add Files” button, and choose the flv file you copied to the Desktop.
 4. Change some of the options if you want, choose where to export the mp3 file, and press the big orange Start button.
 5. If everything is OK, the extraction will start, and you will get mp3 file in the folder you chose.
 

Research II: guide questions 2nd set June 26, 2008

Filed under: Homeworks — seniorsass @ 9:27 pm
Tags: , , , , ,

“The Great Global Warming Swindle”

 1. Based on the documentary, what characteristics should researchers have?
 2. Why is the film entitled: “The Great Global Warming Swindle”?
 3. What causes Global Warming? (based on this documentary)
 4. What are the 2 methods of measuring the temperature of the atmosphere?
 5. What is the relationship between temperature and CO2?
 6. What are the sources of CO2? Cite at least 5 sources.
 7. What are sunspots?
 8. What are cosmic rays?
 9. What is the relationship between temperature and cosmic rays?
 10. What is the main reason for weather disturbances?
 11. What causes the sea level to rise?
 12. Explain the “Precautionary Principle”.
 13. What are the impacts of the issue of “Man-made GW” to Third World countries especially Africa?
 14. Is research in Climate Science important? Support your answer.
 15. Having watched both documentaries, what hindrances to scientific inquiry did you observe?
 

Reminders for June 27

Filed under: Homeworks — seniorsass @ 9:14 pm
Tags: , , ,

CAT – parent’s permit for the Coastal Cleanup on Saturday

TLE – Calculator v2.0 (may continue tonight at home or tomorrow at school)

MATH – Seatwork/homework (3 items, in graphing paper):

 1. y = 4tan(2x + pi)
 2. y = -2cot(1/2)x
 3. y = cot[(1/2)x – 2pi]

MAPEH – lyrics

Physics

A. (individual, write in notebook)

 1. The speed of light is 3. 0 x 10^8 m/s. How long does it take light to reach the earth from the sun, which is 1.5 x 10^11 m away?
 2. An airplane takes off at 9:00 AM and flies at 300 km/h until 1:00 PM. At 1:00 PM its speed is increased to 400 km/h, and it maintains the speed until it lands at 3:30 PM. What is the plane’s average speed for the entire flight?
 3. A car travels at 100 km/h for 2.0 h, at 60 km/h for the next 2.0 h, and finally at 80 km/h for 1.0 h. Find its average speed for the entire 5.0 h.
 4. A Honda moving at 100 km/h is 80 km behind a Ford moving in the same direction at 60 km/h. How far does the Honda travel before it catches up with the Ford?

B. (group) write output in manila paper and report tomorrow.

 

Miliminas: Taong 0069 June 25, 2008

Filed under: Homeworks — seniorsass @ 9:33 pm
Tags: , , ,

(Request ni Gem Pesiao! quote gikan niya: “ako ang pinakagwapa!”)

Author: Milo Par Pamonag

ANG MILIMINAS, isang pangkat ng kapuluan na matatagpuan sa kagitnnan ng dagat Pasipiko bago pa man magkaroon ng isang malawakang pagbaha ng tubig. Miliminas rin ang tawag sa mga taong naninirahan sa mga kapuluan nito. Kawangis din ng mga ordinaryong tao ngayon ang mga itsura ng mga Miliminas. Ang pagkahuli nila sa sibilisasyon ang nagdulot sa kanilang magkaroon ng naiibang pag-uugali at pamamaraan ng salita at wika. Mik ang tawag sa kanilang pera at kalimitang tinatawag ang taong mayroong isang milyong Mik o humigit pa rito ay mikinaryo.
SA PAMAMARAAN NG PAGBIHIS ay mayroon din silang sinusunod na batas, isa sa mga kinikilala nilang pormal na kasuotan ay para sa mga kababaihan ay katumbas ng mga bathing suit natin ngayon at kamiseta o korto para sa mga kalalakihan.
ANG MGA KAKAIBANG BATAS NG MGA MILIMINAS ay ang mga sumusunod: Sa pamamaraan ng pagbibihis, hindi dapat mahaba ang kanilang mga damit. Sa pagsakay sa isang pampublikong sasakyan ipinapatupad dito ang Equality before the kilo na kung saan kung gaanong kabigat ang isang mamamayan ay ganito rin ang kaniyang ibabayad. Sa pamamaneho, bawal ang hindi nag o-over-speeding o ang hindi pagpapatakbo ng sasakyan ng matulin.
SA PAGBIBIGAY NAMAN NG SERBISYO SA MGA MAMAMAYAN, kalimitang nahahati ito sa tatlong pangkat: ang mayayaman, ang mga may kaya sa buhay at ang mahihirap. Sa pabibigay ng tubig ng Nawasdak may tatlong uri ng tubo, ang nilalabasan ng malinis na tubig, ang may maruming tubig at ang walang tubig. Habang sa kuryente naman na ibinibigay ng Palay Electric Company na kung san nahahati rin ang serbisyo sa tatlong uri. Una, ang light service na napapakinabangan lamang ng mga may pribilehiyo sa pamayanan, ikalawa, ang brown-out service na kung saan nagagamit lamang ito kung hindi kinakailangan at pangatlo ang black out service na may disenyo lamang ang mga kagamitan sapagkat hindi ito nagagamit.
SAMAKATUWID, KARAMIHAN SA KANILANG MGA BATAS ay kabalintunaan ng mga batas natin sa ngayon tulad ng pagbabawal sa paggamit ng mga genuine o tunay na produkto, ang lisensyadong baril ay ipinagbabawal, ang pagbebenta ng mga bazaar na iligal kaysa sa mga sidewalk na umuuukopa sa mga kuwarto-kuwarto.
SA PULITIKA NAMAN NOONG SA PANAHONG IYON, uso rin ang tinatawag na kickback na kung saan ang mga buwaya ng bansa ay sinisipa sa likod para sa bawat suhol na kanilang matatanggap at pinararangalan ang sinumang makapal na ang likod dahil sa mga sipang natanggap nito. Ang batasan nilang kilala sa tawag na Circus of Miliminas na kung saan nahahati ang batas para sa mga mayayaman at mahihirap. Ang mga malalaking transaksyon ng Miliminas ay kalimitan ring ginagawa sa ilalim ng puno – ang shady transaction. Isa pa rito ang matataas na mesa ng mga opisyal na kung saan ginagawa ang under the table tansactions upang hindi mauntog ang mga dumaraan dito. At marami pang iba.
RELIHIYOSO RIN NAMAN ANG MGA MILIMINAS, na kung saan ay may kinikilala silang tatlong panginoon – ang pera nilang mik, ang buwaya at si Santasa na maihahalintulad natin kay Satanas nagyon.
SA PAGKAKAROON NG ELEKSYON hindi natatakot ang sinuman na mamatay o pumatay. Sa katunayan ang sinumang may mas maraming napatay ay ang siyang nananalo rito. Tuwing ikalawang taon ginaganap ang eleksyon dito sa Miliminas, kung gayon ay mabilis maubos ang populasyon nito. Dahil dito, naimbento ng isang henyo ang isang tableta na iinumin ng mag-asawa upang magkaroon sila ng anak at mailuwal ito sa loob lamang ng dalawampu’t apat na oras, ito’y tinawag na instant baby.
ISANG KARANGALAN ANG GUMAWA NG KABUTIHAN SA MILIMINAS na kung saan ang mabuti ay mas kilala natin bilang masama para sa ating pananaw. Tulad ito ng mga kickback artist, mga mayayamang mapang-api sa mahihirap, mga tiwaling opisyal, mga magnanakaw at marami pang iba. Na sa kabilang dako ay ang sinumang gumagawa ng marangal at mabuti [ayon sa ating pananaw] ay ang siya pang nahihiya at ipinagkukubli ang mga ito.
DUMATING RIN SA KANILA ANG PANAHON na kung saan ang mga kabataang may malawak na pag-iisip ay tumawag ng isang pagpupulong upang iparating ang mga pagbabagong nais silang isagaw. Subalit sila’y pinagtawanan at kinutya. Ngunit ng lumaon, dumarami ang mga dumadalo rito kung kaya’t ipinagbawal ng pamahalaan ng Miliminas ang pagpupulong at tinawag silang mga dungis ng lipunan.Ngunit nakuha ng mga kabataan ang simpatiya ng mga mahihirap kaya nagsiklab ang isang rebolusyon na lumaganap sa buong kapuluan ng Miliminas.
ISANG PARUSA ANG NAGMULA SA KANILANG DIYOS NA SI SANTASA, isang dakilang pagbaha at paglindol ang kanilang naranasan at ito’y nagdulot sa pagputok ng isa sa mga malalaking bulkan sa kalaliman ng Miliminas na nagdulot ng paglaho ng Miliminas sa sansinukuban.

Source:http://johnfelix14.multiply.com/reviews/item/1

 

Reminders for June 26

Filed under: Homeworks,Projects — seniorsass @ 8:51 pm
Tags: , ,
 • Math – graph: y = cos [(∏/6) – x] – 5
  – write at the back of the quiz notebook
 • Research – answer the guide questions for “An Inconvenient Truth” (1 whole intermediate paper)
 • MAPEH – PE uniform and face towel; project (song lyrics)
 • English – Choose one situation from the following and give a letter of advice to the person involved.
  1. Jeanette is found opening her notes during a test in Social Studies. Mr. Ruiz gets her test paper and answer sheet and asks her to leave the classroom.
  2. Rita has just bought an expensive school bag from a popular department store downtown. She goes home without counting her change. When she reaches home, she notices that the change is short by fifty pesos. She wants to go back to the store to complain.
  3. John has been insulted by a girl from another section. She has called him a faggot on the presence of other students. Now, John wants to quit school.
 

Video for the day June 24, 2008

Filed under: Miscellaneous — seniorsass @ 9:21 pm
Tags: , , , , ,
 

Reminders for June 25

Filed under: Homeworks — seniorsass @ 8:32 pm
Tags: , ,

MAPEH – PE uniform, with face towel and cycling shorts (if wearing sport shorts)

Physics – test on the Greek alphabet

Math – test on the trigonometric functions

 

Research II: guide questions

Filed under: Homeworks — seniorsass @ 8:26 pm
Tags: , , , ,

Request ni Fiona… Mae Villamor Ilano. ana siya pinakagwapa daw siya… showdown silang Gem.

Film: “An Inconvenient Truth”

 1. Explain the phenomenon of Global Warming (GW).
 2. What causes GW?
 3. Are you convinced of your answer in #2? Why or why not?
 4. What has research in the Climate Sciences contributed to mankind?
 5. Who was the first scientist to propose measuring CO^2 in the atmosphere?
 6. What are weather balloons?
 7. What are the effects of GW to the environment? Cite 5 examples.
 8. What was the hottest year on record?
 9. Why does GW cause flooding in some areas and severe drought in others?
 10. Why does the Arctic ice cap melt so quickly?
 11. What is the worldwide annual average temperature?
 12. According to scientists, what would happen if Greenland melts?
 13. Old Habits + Old Technology = Predictable Consequences
  Old Habits + New Technology = Dramatically Altered Consequences
  Explain what these equations mean.
 14. Which country contributes the most to air pollution?
 

Reminders for June 24 June 23, 2008

Filed under: Homeworks — seniorsass @ 9:16 pm
Tags: , , , ,

AP – research on these topics for the panel discussion: Regulation of the oil industry (deregulation, and itsresults) , globalization (why do we have to participate! (e.g. use of the English language), 2 Child Policy (pros & cons), Privatization (corporations from national to private, the disadvantages to growth of country), and OFWs.

Physics – test about previous lessons (Vector addition & subtraction, component method, breaking up a vector into its components, and possibly unit vectors)

Math – test about the unit circle, trigonometric functions, graphing the trigonometric functions, identifying the domain, range, zeroes, asymptote, period and amplitude.

MAPEH – bring P.E. uniform (face towel, white shirt, any color jogging pants or shorts with cycling shorts underneath, rubber shoes)